reklama

Google a Apple musí povolit alternativní platební systémy, ale jen v jedné zemi

Google a Apple musí povolit alternativní platební systémy, ale jen v jedné zemi
2021-08-31T18:00:27+02:00
‱ 31. 8. 2021

Fotka od Thomas Ulrich z Pixabay

Obchody s aplikacemi si drĆŸĂ­ monopol ve zpĆŻsobu placenĂ­ za obsah v aplikacĂ­ch a hrĂĄch, pƙípadně za samotnĂ© aplikace. NejvětĆĄĂ­ kritice čelĂ­ Google i Apple, pƙičemĆŸ v USA se jiĆŸ vedou soudnĂ­ spory. VĂœsledkem je napƙíklad nedĂĄvnĂĄ změna podmĂ­nek společnosti Apple, kterĂĄ dovoluje vĂœvojáƙƯm kontaktovat uĆŸivatele jejich aplikacĂ­ a nabĂ­dnout jim alternativnĂ­ zpĆŻsob placenĂ­. BohuĆŸel jim nenĂ­ dovoleno integrovat takovĂœ platebnĂ­ systĂ©m pƙímo do aplikace. To se ale asi začne měnit.

Apple mĂ­rnĂ­ podmĂ­nky pro vĂœvojáƙe kvĆŻli ĆŸalobě

AlternativnĂ­ zpĆŻsob platby

Je celkem pochopitelnĂ©, ĆŸe společnosti jako Apple a Google chtějĂ­, aby veĆĄkerĂ© platby prochĂĄzely pƙes jejich systĂ©my. Berou si z nich totiĆŸ procenta, z čehoĆŸ takĂ© financujĂ­ nejen provoz sluĆŸeb ale takĂ© na tom vydělĂĄvajĂ­. V tomto ohledu mĂĄ absolutnĂ­ monopol na svĂ© platformě Apple, jelikoĆŸ nedovoluje ani instalaci alternativnĂ­ho obchodu s obsahem.

JiĆŸnĂ­ Korea nově schvĂĄlila zĂĄkon, kterĂœ naƙizuje nejen těmto provozovatelĆŻm, aby do vĂœvojáƙi aplikacĂ­ měli moĆŸnost integrace alternativnĂ­ platebnĂ­ metody. TakĂ© je v zĂĄkoně uvedeno, ĆŸe nesmĂ­ zbytečně zdrĆŸovat schvalovacĂ­ proces aplikacĂ­ a her, coĆŸ se dĂĄ povaĆŸovat za pojistku. Pokud firmy neumoĆŸnĂ­ vyuĆŸitĂ­ alternativnĂ­ho platebnĂ­ho systĂ©mu, hrozĂ­ jim pokuta ve vĂœĆĄi 3 % jejich domĂĄcĂ­ch pƙíjmĆŻ.

iphone 388387 1280 1280x853x

Fotka od relexahotels z Pixabay

Sice zĂĄkon platĂ­ jen v jednĂ© zemi, ale je docela moĆŸnĂ©, ĆŸe se v nějakĂ© Ășpravě objevĂ­ v dalĆĄĂ­ch krajinĂĄch. Společnosti tak mohou pƙijĂ­t o značnou sumu, zejmĂ©na u streamovacĂ­ch sluĆŸeb a populĂĄrnĂ­ch her. NeočekĂĄvĂĄme, ĆŸe by se Googlu a Applu podaƙilo vymanit z těchto komplikacĂ­ a budou muset povolit alternativnĂ­ zpĆŻsob plateb.

ZĂĄroveƈ ale odhadujeme, ĆŸe dojde k ĂșpravĂĄm, kde budou zvĂœhodněni vĂœvojáƙi vyuĆŸĂ­vajĂ­cĂ­ platebnĂ­ systĂ©m konkrĂ©tnĂ­ společnosti, pƙípadně budou mĂ­t některĂ© funkce zdarma. Na vĂœsledek si budeme muset počkat, stejně jako na ƙeĆĄenĂ­ a reakci firem.

Zdroj: engadget.com

reklama
reklama

Pƙemysl Vaculík

Androiďák, ĆĄĂ©fredaktor, tvĆŻrce @dotekomanie a +dotekomanie.cz. TakĂ© milovnĂ­k adrenalinovĂœch sportĆŻ, na kterĂ© nemĂĄ čas.

Komentáƙe

DotekomĂĄnie.cz

Pƙidat komentáƙ

Pro komentování se musíte pƙihlásit

TmavĂœ reĆŸim