Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele při poskytování služby Dotekomanie.cz, zejména právní poměry vznikající mezi stranami při uzavření smlouvy o poskytnutí služby a využívání služby prostřednictvím Webového rozhraní.

1. Definice

1.1 „Provozovatel“ je Přemysl Vaculík, IČO: 011 31 842, se sídlem na adrese Malostranská 99, Uherské Hradiště, 686 01.

1.2 „Webové rozhraní“ znamená internetovou stránku https://dotekomanie.cz.

1.3 „Služba“ znamená poskytování textového i vizuální obsahu na Webovém rozhraní. Detailní popis Služby je uveden na Webovém rozhraní včetně hlavních vlastností Služby.

1.4 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.5 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je možnost užívání Služby Uživatelem za podmínek uvedených na Webovém rozhraní a v těchto VOP.

1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv podnikající právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která Službu užívá.

1.7 „Registrace“ znamená Registrace Uživatele za účelem uzavření smlouvy a užívání Služby. K registraci dochází po zvolení a vložení přístupových údajů do databáze Služby dle instrukcí na webovém rozhraní. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na Webovém rozhraní je založen Uživatelský účet.

1.8 „Uživatelský účet“ znamená část Služby, která je Uživateli přístupná po Registraci. Prostřednictvím Uživatelského účtu se může Uživatel především stát předplatitelem placené verze Služby a Službu využívat. Případné další funkce Uživatelského účtu jsou uvedeny na Webovém rozhraní.

1.9 „Předplatné“ znamená placenou verzi Služby, která je Uživateli zpřístupněna po úhradě ceny za Předplatné. Uživatel, který má aktivované předplatné má přistup k veškerému obsahu dostupného na Webovém rozhraní, popř. k té části, která odpovídá jeho předplatnému dle aktuálního ceníku zveřejněného na Webovém rozhraní.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je poskytování Služby, tedy zpřístupnění aktuálního online obsahu elektronického média, které je dostupné z Webového rozhraní. Popis Služby je blíže uveden na Webovém rozhraní včetně jejích hlavních vlastností. Se základním obsahem a povahou média má Uživatel možnost se seznámit prostřednictvím využití bezplatného přístupu na Webové rozhraní. Plný obsah (popř. rozsah dle zvoleného předplatného) je Uživateli zpřístupněn v rámci placené verze – předplatného. Povinnosti Provozovatele dle těchto VOP se na využívání bezplatného přístupu použijí přiměřeně.

2.2 Uzavřením smlouvy Provozovatel uděluje Uživateli právo užívat Službu v rozsahu a za podmínek uvedených na Webovém rozhraní Provozovatele. Uživatel se naproti tomu za užívání Služby zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši dle předplatného, které si zvolil v jeho Uživatelském účtu. Výše ceny jednotlivých možností předplatného je uvedena na Webovém rozhraní (dále jen „Předplatné“).

2.3 Služba je Uživateli poskytnuta po aktivaci Předplatného, ke kterému dojde v Uživatelském účtu po úhradě ceny za Předplatné. Služba je aktivní po dobu jednoho měsíce ode dne úhrady ceny za měsíční Předplatné (dále jen „Období“). Období, na které je Služba uhrazena, je uvedeno v rámci Uživatelského účtu.

2.4 Pokud bude po dobu 6 měsíců Uživatelský účet neaktivní, vyhrazuje si Provozovatel právo uživatelský účet bez náhrady zrušit. Neaktivním Uživatelským účtem se rozumí účet, na který po uvedenou dobu neproběhlo žádné přihlášení a není aktivován žádný tarif. Zrušením Uživatelského účtu dojde k výmazu všech dat Uživatele.

3. Proces uzavření Smlouvy

3.1 Pro uzavření smlouvy je nutné, aby uživatel provedl Registraci dle instrukcí na Webovém rozhraní. Vytvořením účtu a zaškrtnutím příslušných políček Uživatel souhlasí s poskytováním Služby dle obsahu uvedeném na Webovém rozhraní a s těmito VOP, které jsou Uživateli zpřístupněny při Registraci. Kliknutím Uživatele na tlačítko vedoucí k Registraci bez ohledu na jeho aktuální pojmenování je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a dochází jím k uzavření Smlouvy a vytvoření Uživatelského účtu. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení VOP. Uživatel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

3.2 Při zpřístupnění digitálního obsahu Uživatel výslovně žádá o započetí poskytování plnění ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě nemá ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy

4. Úhrada ceny

4.1 Cena za Předplatné je vždy uvedena na Webovém rozhraní. Cena je uvedena včetně DPH.

4.2 Předplatné Uživatel zakoupí prostřednictvím jeho zvolení v rozhraní Uživatelského účtu.

4.3 Fakturační údaje budou automaticky vyplněny dle informací zadaných v Uživatelském účtu. Uživatel je povinen tyto údaje v případě změny aktualizovat. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě neaktuálnosti zadaných údajů. V případě, že Uživatel uvede v Uživatelském účtu fakturační údaje jiné osoby, má Provozovatel za to a je v dobré víře, že je Uživatel zmocněn zavázat tuto jinou osobu k úhradě ceny.

4.4 Cenu Předplatného je možné uhradit platební kartou přes platební bránu poskytovanou Provozovateli třetí osobou. Případné další možnosti jsou uvedeny na Webovém rozhraní. Platba je možná v oficiální měně České republiky, není-li na Webovém rozhraní uvedeno něco jiného.

4.5 Předplatné bude zpřístupněno podle způsobu platby, kterou Uživatel zvolí. V případě platby online platební kartou bude tarif zpřístupněn prostřednictvím Uživatelského účtu ihned po obdržení platby.

4.6 Uživatel souhlasí s tím, aby v případě platby Předplatného kartou bylo Předplatné automaticky prodlužováno vždy na konci daného období. V takovém případě dává souhlas s tím, že každý měsíc dojde k automatické úhradě platební kartou, a to v částce, která odpovídá ceně 35 Kč za Předplatné, kterou si Uživatel zvolil. Automatické prodlužování je možné kdykoli zrušit v nastavení Uživatelského účtu, po přihlášení k účtu, na stránce https://dotekomanie.cz/premium/ nebo kontaktováním uživatelské podpory. Pokud Uživatel deaktivuje možnost automatického opakování úhrady, jeho Předplatné skončí posledním dnem Období, za které byla platba provedena.

4.7 Veškerá finanční plnění se považují za uhrazená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

5. Práva a povinnosti spojená s poskytováním a užíváním Služby

5.1 K užívání Služby je třeba přístup k síti internet a internetový prohlížeč. Na základě Registrace Uživatele provedené na webové stránce Provozovatele může Uživatel přistupovat do svého Uživatelského účtu. Aktivace účtu proběhne zpravidla skrze zadanou e-mailovou adresu. Přístupové údaje do Uživatelského účtu má povinnost Uživatel uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetí osobou. Informace uvedené při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může Provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je Uživatel povinen bezodkladně aktualizovat údaje v Uživatelském účtu.

5.2 V případě poruchy, nesrovnalosti či chyby, je Uživatel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit Provozovateli, a to nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Webovém rozhraní.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Služby, a to především z důvodu spojených s aktualizací a údržbou, tj. hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto VOP mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu poskytované Služby, nebo nedostupnost Služby z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.

5.4 Provozovatel má právo poskytovanou Službu nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z následujících důvodů

  • dodržování zákonných požadavků v oblasti publikace;
  • změna algoritmů v rámci vyhledávání ve Službě; a
  • vylepšení stávajících funkcí Služby.

5.5 Uživatel se zavazuje při užívání Služby jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním nevznikla žádná škoda, nebyla narušena práva třetích osob a/ nebo nedošlo k porušení právních předpisů.

5.6 Uživatel má právo na užívání Služby za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušného Webového rozhraní.

5.7 Provozovatel má právo Uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Uživatelského účtu dochází Uživatelem k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. Dále je Provozovatel oprávněn zablokovat či odstranit obsah, pokud by byl v rozporu s právními předpisy, nebo těmito VOP. Za účelem šetření domnělých porušení těchto VOP je Provozovatel oprávněn zkontrolovat obsah Uživatele v Uživatelském účtu, s čímž Uživatel souhlasí. Při využívání Webového rozhraní Uživatel nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

5.8 Veškerá práva ke Službě a k jejímu obsahu jsou výhradním majetkem Provozovatele. Obsah Webového rozhraní Provozovatele, jak textový tak vizuální, veškerý další obsah Služby a webový obsah, který se službou souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, videa, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí Uživatel jakkoli měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu.

5.9 Služba je dále autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá majetková práva ohledně Předmětu Smlouvy náleží Provozovateli.

5.10 Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku vyšší moci, nebo z důvodu jeho užití v rozporu s jeho určením.

5.11 Pokud se při užívání webového rozhraní Uživatel dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Uživatel dále povinen uhradit škodu, která jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

6. Trvání smlouvy a ukončení spolupráce

6.1 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

6.2 Uživatel má právo Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností kdykoli, a to prostřednictvím zrušení Uživatelského účtu na Webovém rozhraní. V tomto případě nemá Uživatel nárok na vrácení již uhrazeného Předplatného za dané Období a nevyužitá část bez náhrady propadá.

6.3 Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností kdykoli z důvodů výslovně uvedených v těchto VOP, nebo z jeho obchodního rozhodnutí. V tom případě Provozovatel zajistí umožnění užívání Služby Uživatelem až do konce Období, na které byla Služba Uživatelem uhrazena.

6.4 Možnosti ukončení spolupráce se dále řídí dle zákonných podmínek. Zejména je možné odstoupit od smlouvy v případě porušení těchto VOP podstatným způsobem, porušení dobrých mravů a platných právních předpisů. V případě, že Provozovatel od smlouvy odstoupí z výše uvedených důvodů, nemá Uživatel nárok na vrácení ceny a uhrazený tarif bez náhrady propadá.

6.5 V případě, že dojde k ukončení smlouvy, dojde k výmazu dat Uživatele a Uživatel není nadále oprávněn Službu užívat.

7. Výhrady

7.1 Užívání Služby je na vlastní riziko Uživatele. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny za Službu v Období, ve kterém ke škodě nebo újmě došlo.

7.2 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn provádět pravidelnou údržbu Služby, Uživatelského účtu a Webového rozhraní. V takovém případě mohou být dočasně nedostupné. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která je důsledkem nemožnosti užití Služby a Uživatelského účtu.

7.3 V případě jakéhokoliv problému je snahou Provozovatele zabránit ztrátě nebo poškození dat. Provozovatel však nemůže zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručí za jakékoliv změny, ztráty nebo poškození dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, činností Uživatele nebo útoky třetích stran.

7.4 Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Služby nebo v důsledku užití Služby v rozporu s jejím určením.

7.5 Při užití aplikace dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na Webovém rozhraní.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu Poskytovatele. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze Smlouvy.

8.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.

8.7 Tyto VOP jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

8.8 Jelikož je předmětem smlouvy dlouhodobé a opakované poskytování služeb stejného druhu, je Poskytovatel oprávněn v přiměřeném rozsahu VOP jednostranně měnit. V takovém případě bude Uživateli zasláno e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a vztah se bude vždy řídit aktuální verzí VOP. Pokud nebude Uživatel se změnou souhlasit, má právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby. Aktuální verze VOP je vždy k dispozici na Webovém rozhraní.

8.9 V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání Služby se Uživatel a Provozovatel zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou.

8.10 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek či smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek či smlouvy.

8.11 Uživatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.

8.12 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15. února 2023.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama
reklama

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat